ข้อมูลองค์กร

กลุ่มบริษัท ETC เกิดจากการวมตัวของ 4 บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแป้งมันกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของแป้งมันสำปะหลังเรื่อยมา จนในปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ในการผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง และมีตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานแวดล้อมไปด้วยแหล่งวัตถุดิบ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย โดยมีปริมาณการผลิตสู่ตลาดประมาณ 400,000 ตันต่อปี

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทคือการได้เป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในเอเชีย มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสูงและขยายประเภทของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมันสำปะหลังให้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลก

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทได้แก่ ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ทางกลุ่มบริษัทฯ มีที่ตั้งโรงงาน 4 โรงงานอยู่ใน 3 จังหวัด คุณภาพของสินค้าของทั้ง 4 โรงงานมีความสม่ำเสมอ กระบวนการผลิตควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยีจากสวีเดน ทั้งยังมีบุคลากรมืออาชีพและมีความรู้ความเชี่ยวชาญมายาวนาน โรงงานและโกดังเก็บสินค้าเป็นระบบปิดทั้งหมดซึ่งมีข้อดีอย่างยิ่งในการป้องกันสิ่งปลอมปน สัตว์ต่างๆหรือแมลง ไม่ให้เข้ามาในโรงงาน

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นไม้พุ่มยืนต้นมีอายุอยู่ได้หลายปี การปลูกมันสำปะหลังจะใช้ส่วน ของลำต้นตัดเป็นท่อนปักไปในดิน ตรงบริเวณรอยตัดที่ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นราก ฝอย หลังจากปลูกได้ประมาณ 2 เดือนรากจะค่อยๆ สะสมแป้ง และมีขนาดโตขึ้น เรียกว่าหัวมันสำปะหลัง และจะสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง หลังจาก 6 เดือน ผ่านไปแล้วจะยืดอายุเก็บเกี่ยวไปได้ถึง 16 เดือน โดยส่วนตาจะเจริญเติบโตออกมาเป็นลำต้นต่อไป (สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง)

ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด
ในประเทศไทย บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับซื้อหัวมันสำปะหลังทั้งมันไร่และมันลาน โดยมีที่มาของวัตถุดิบจากเขต อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอปากช่อง เป็นต้น กำลังการผลิตจะอยู่ที่ 450 ตัน/วัน ใช้หัวมันสด 1600 ตัน/วัน ในการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์

Size 850 kg.

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันคุณภาพ
บรรจุภัณฑ์ขนาด 850 กก. แบบ 2 หู

Size 850 kg.

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันคุณภาพ
บรรจุภัณฑ์ขนาด 850 กก. แบบ 4 หู

Size 50 kg.

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันคุณภาพ
บรรจุภัณฑ์ขนาด 50 กก.

Size 25 kg.

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันคุณภาพ
บรรจุภัณฑ์ขนาด 25 กก.

ใบรับรอง

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารอีกตัวหนึ่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง รวมถึงความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหาร ตัวมาตรฐาน ISO 22000 จะครอบคลุมข้อกำหนดทั้ง GMP, HACCP รวมถึงข้อกำหนดที่สำคัญภายในระบบการจัดการขององค์กร มาตรฐานมุ้งเน้นไปที่ผู้ประกอบการให้รักษาความปลอดภัยของอาหารที่มองเห็นได้ชัดเจน

FSSC 22000

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification

GMP

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

HACCP

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

Greens Industry

โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทางบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด มุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานแรงงาน

กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

HALAL

อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ

KOSHER

ภาษาฮีบรูว์ แปลว่า “สะอาด” หรือ “เหมาะสม” หรือ “เป็นที่ยอมรับ” เป็นข้อกำหนด เกี่ยวกับอาหารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักศาสนา ยูดาย เรียกว่า “คัชรูท” (Kashruth) อาหารที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อที่กำหนดและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้รับประทานได้

Safety Thailand

โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของประเทศไทย กิจกรรมการตรวจมาตรการป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงฯ ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลการดำเนินการระดับทอง บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรมจำกัด มุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

กิจกรรม